Privacybeleid

Artikel 1. Definities

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
 
 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Webshops 4 You: M.A. van Gogh, Oosterstraat 90, 3112SK  Schiedam, info@webshops4you.nl
 4. Website: de website onder www.jufpriegel.nl

Artikel 2. Algemeen

 1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Webshops 4 You de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
 2. De persoongegevens die door Webshops 4 You worden verwerkt zijn naam, adres, postcode, woonplaats, regio/provincie, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Webshops 4 You verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Webshops 4 You heeft doorgegeven (bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Webshops 4 You), een bestelling bij Webshops 4 You te doen, of doordat de Gebruiker zicht heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Webshops 4 You.
 2. Webshops 4 You gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Webshops 4 You heeft verstrekt;
  • Als de Gebruiker Webshops 4 You om informatie overdiensten en producten verzoekt, verwerkt Webshops 4 You de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Webshops 4 You de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
  • Als de Gebruiker zicht heeft opgegeven voor de neiwuesbrief, dan zal Webshops 4 You de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
 3. Webshops 4 You kan de persoonsgegevens tevens dgebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Webshops 4 You die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan zij contact opnemen met Webshops 4 You.

Artikel 4. Melding

 1. Webshops 4 You heeft haar gegevensverwerking onder [meldingsnummer] aangemeld bij toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op www.cpbweb.nl onder "Meldingen".

Artikel 5. Minderjarigen

 1. In sommige gevallen vraagt Webshops 4 You expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Webshops 4 You. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Webshops 4 You verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 6. Doorgifte aan derden

 1. Webshops 4 You zal de persoonsgegevens aan haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  • de doorgifte geschiedt aan een door Webshops 4 You voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Webshops 4 You een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 2. Webshops 4 You op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 7. Cookies

 1. Webshops 4 You maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan owrden afgestemd en niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
 2. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt kunnen bij de "Help"-functie op de werkbalk van de browser van een computer de instellingen van een computer worden gewijzigd. Sommige functies of de Website werken mogleijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien de Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen met Webshops 4 You.
Artikel 8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de "Wet bescherming persoonsgegevens".
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Webshops 4 You bereiken op info@webshops4you.nl of via het postadres van Webshops 4 You.
 3. Gebruikers kunnen zicht afmelden van de neiuwesbrief door een e-mail te zenden aan info@webshops4you.nl.

Artikel 9. Bewaartermijn

 1. Webshops 4 You bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 6 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Webshops 4 You op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
Artikel 10. Beveiliging
 1. Webshops 4 You heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Artikel 11. Wijzigingen in het Privacybeleid

 1. Webshops 4 You behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Webshops 4 You adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijen of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 13 april 2011.
Powered By OpenCart
Designed By Webshops 4 You
Juf Priegel © 2019